Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder afholdes i Sognehuset torsdage klokken 17.00.

Dagsordenen vil være fremlagt på kirkekontoret fra torsdag før mødet, og beslutningsprotokollen vil være fremlagt en uge efter mødet.

Evt. aflysning af et møde vil blive bekendtgjort ved opslag på kirkekontoret. Alle menighedsrådsmøderne er offentlige.

Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådets medlemmer afgiver en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. 

Desuden er menighedsrådets opgave dels at varetage administrationen af kirkens ejendom og økonomi og dels at være arbejdsgiver for den del af personalet som rådet har ansat.

 


       
Torben Mørup
Formand
Forretningsudvalget
Valgbestyrelsen
Repræsentant i Folkekirkens Hus
Repræsentant i KKEF's bestyrelse
    Birthe Marie Toft
Næstformand
Forretningsudvalget
Informationsudvalget
Valgbestyrelsen
    Jens Peder Hallum-Olesen
Kasserer
Forretningsudvalget
Præstegårdsudvalget
             
       
Mette Guldager Mogensbjerg
Kontaktperson
Aktivitetsudvalget
    Peter Guldager Mogensbjerg
Kirkeværge
Forretningsudvalget
Præstegårdsudvalget
Valgbestyrelsen
   

Bodil Ohrt
Formand for aktivitetsudvalget
Formand for Grønt udvalg

             
       

Carsten Holmgaard
Informationsudvalget

 

    Trine Villumsen
Kirkebogsførende sognepræst
Aktivitetsudvalget
   

Christian Bogh
Sognepræst
Formand for informationsudvalget
Forretningsudvalget
Grønt udvalg

 


Udvalg

Forretningsudvalg:
Forretningsudvalget forbereder de administrative og økonomiske sager som skal drøftes i menighedsrådet.

Udvalget indhenter de enkelte udvalgs ønsker til det kommende års budget, udarbejder forslag til budget og foretager løbende budgetopfølgning.

Udvalget består af:

 • Torben Mørup
 • Birthe Marie Toft
 • Jens Peder Hallum-Olesen
 • Peter Guldager Mogensbjerg
 • Christian Bogh

Herudover deltager kordegnen som referent.

Præstegårdsudvalg:
Udvalget fører tilsyn med den til kirken hørende embedsbolig. Udvalget kan foretage mindre vedligeholdelsesarbejder og anskaffelser af redskaber og materialer til vedligeholdelse og drift inden for rammerne af budgettet for embedsboligen.

Udvalget består af:

 • Jens Peder Hallum-Olesen
 • Peter Guldager Mogensbjerg

Informationsudvalg:
Informations/redaktionsudvalget er ansvarlig for, at der månedligt annonceres i dagspresse, fremstilles kalenderudskrifter til Kirke og Sognehus, samt for udvikling og vedligeholdelse af kirkens hjemmeside.

Udvalget består af:

 • Christian Bogh, formand
 • Birthe Marie Toft
 • Carsten Holmgaard
 • Helle Bjerregaard

Aktivitetsudvalg:
Aktivitetsudvalget arrangerer og afholder menighedsrådets arrangementer i sognehuset, udflugter og andre arrangementer af folkelig, kulturel og social art.

Udvalget består af:

 • Bodil Ohrt, formand
 • Mette Guldager Mogensbjerg 
 • Trine Villumsen

Valgbestyrelse:

Udvalget forbereder kommende menighedsrådsvalg.

Udvalget består af:

 • Torben Mørup
 • Peter Guldager Mogensbjerg
 • Birthe Marie Toft